Lexikon
Slovníček technologie halového vytápění


Agrarnox®

Agrarnox® je tmavý zářič firmy KÜBLER, typický extra nízkými emisemi NOx . Jeho spaliny lze použít pro cílené hnojení rostlin CO2 ve sklenících. Úzký tvar zářiče zaručuje minimální stínění. Díky nerezovému krytu hořáku ve tvaru hranolu je tento zářič pro zemědělské budovy odolný proti vlhkosti a znečištění. Tento energeticky úsporný systém je ideální pro vytápění stájí.

Doba amortizace

Doba, za niž vzniklé úspory pokryjí investiční náklady.
Doba amortizace

Druhotná energie

Energie, která vzniká jako vedlejší produkt přeměny
primární energie v technologickém procesu, jehož hlavním účelem není výroba tepla. Jedná se především o elektrickou nebo tepelnou energii.

Elektromagnetické záření

Vlny elektrického a magnetického pole, které se od zdroje záření šíří rovnoměrně všemi směry v místnosti. Podle vlnové délky obsahuje elektromagnetické záření např. gama záření, viditelné záření, infračervené záření, radiové vlny.
Infračervené záření

Energeticky úsporný

Energeticky úsporné nazýváme ty předmety nebo objekty, které přináší ve srovnání s průměrnými systémy obzvlášť velkou úsporu energie a pracují proto z energetického pohledu velmi efektivně.

Hořák

Hlavní součást infračerveného zářiče. Jeho úkolem je přeměna chemické energie na  tepelnou energii. Spaluje směs plynu a vzduchu, a vytváří tak teplo.

Infračervený

Infčervený, zkratka IR, dříve také ultračervený, popisuje neviditelný díl elektromagnetického spektra, který navazuje na dlouhé vlny (červené) viditelného světla a má délku λ od cca. 800 nm do 1 mm. Při dopadu na pevné či kapalné těleso vyvolává  infračervené záření teplo.

Infračervené vlny

Infračervené vlny jsou světelné vlny mimo viditelné spektrum. Toto tepelné záření je velmi podobné slunečnímu záření.
elektromagnetické záření

Infračervené vytápění

Topné systémy, které vydávajíinfračervené záření a je možno je využít jako zdroj tepla. Vyznačují se velmi malými tepelnými ztrátami. Jejich další výhody jsou např. úspora až 54% energie a nákladu oproti standardním systémum, příjemné pracovní klima (podobné přirozenému principu slunečního záření), nízké investiční náklady, krátká doba amortizace, rovnoměrné rozvrstvení tepla i v halách se špatnou izolací, krátká doba zátopu a fakt, že nevíří prach. Jsou velmi vhodné pro velké plochy a prostory, jejich výhodou je, že ohřívají přímo předměty a ne vzduch, který ve vysokých prostorách stoupá vzhůru.

Infračervené záření

elektromagnetické záření

Infračervený zářic

Zářič
Sálavé vytápění

Kalkulačka CO2

Systém firmy KÜBLER, který po zadání individuálních údajů přehledně a rychle znázorní úspory ve spotřebě primární energie i v produkci emisí.

Komínová ztráta

Pod pojmem komínová ztráta rozumíme  tepelnou energii, obsaženou ve spalinách, která unikne bez užitku do okolního prostředí.

Konvekce

Pod pojmem konvekce označujeme ohřev vzduchu od teplých povrchu. V prostorách s vysokým stropem je to nechtěný efekt, neboť teplý vzduch stoupá vzhůru a zustává nevyužitý jako teplý vzduchový polštář pod střechou.

Nařízení o úspoře energie

Nařízení o energeticky úsporných tepelných izolacích a zařízeních budov. V platnosti od 1. 10 2007. Toto nařízení stanovuje, že od  1. 7.2008 bude postupně povinně zaveden  průkaz energetické náročnosti budov.

Odvod spalin

Uzavřený systém pro  infračervené resp. tmavé zářice, kterým se odvádějí spaliny. Obvykle se spojí odvod spalin z více zářiců dohromady a společně se odvedou pryč z budovy. 
Společný odvod spalin

Ochrana proti korozi

Tmavé zářiče resp. infračervené zářiče jsou používány ve skladových halách  jako ochrana proti korozi z těchto důvodů:  
1.) docílíme snížení relativní vlhkosti vzduchu a
2.) ohřátí povrchových ploch skladovaného zboží na teplotu vyšší než je okolní vzduch. Kondenzace a tedy i koroze vzniká pouze tam, kde je povrchová teplota skladovaného zboží nižší než teplota okolního vzduchu.

Optima

Vysoce výkonný systém firmy KÜBLER (Princip infračerveného resp. tmavého zářiče). Získal mezinárodní ocenění „ Průmyslové vytápění roku1996 “.  Tento typ zářiče určuje trendy směrem k vyššímu stupni účinnosti a je to zároveň první  vytápění hal svého druhu, které splní i Vaše nároky na design. Zářice Optima umožnily snížit ztrátu konvekcí, maximalizovat přenos tepla a teplotu trubek. Dále také umožnily optimalizaci sálavé účinnosti pro získání více přímého tepla na pracovišti a snížení spotřeby energie. Při použití zářiče Optima tedy vznikají úspory energie oproti obvyklým konvekčním systémům ve výši až 50%.

Pasport budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

Plynový zářič

Plynový zářič je infračervený zářič provozovaný na plyn. Rozlišujemesvětlý zářič a tmavý zářič.

Podtlakový hořák

U podtlakového hořáku vzniká podtlak v hořáku díky ventilátoru umístěném na opačném konci (sálavých) trubek.

Pomocný zdroj energie

Druhotná energie

Posunovač spalin

Mechanický prvek sloužící k regulaci objemového průtoku spalin.
Posunovač spalin

Primární energie

Jako primární energie se označuje energie, která existuje v přirozených formách ve fosilních zdrojích (ropa, uhlí, zemní plyn, jaderná paliva) či jiných přirozených  zdrojích (voda, vítr, slunce atd). Tuto energii lze přeměnit ve druhotnou energii (teplo, elektřina, pohyb) spalováním či jiným fyzikálním či chemickým procesem.

Projekty v AutoCADu

Software pro projektování topných systémů v hale. Je možno v něm vypracovat i výpis materiálu, dle kterého následně probíhá montáž.

Průkaz energetické náročnosti budov (energetický audit)

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který hodnotí budovu z hlediska spotřeby energie v oblasti vytápní, klimatizace, potřeby tepla na ohřev vody a osvětlení. Vystavení, použití, zásady a principy průkazu energetické náročnosti budov v ČR Ministerstva průmyslu a obchodu směrnicí 2002/91/ES o energetické náročnosti budov a vyhláškou c. 148/2007 SB., o energetické náročnosti budov (v Německu DIN V 18599). Pro nebytové prostory energetické průkazy  vystavují autorizované osoby s příslušnou autorizací.
Nařízení o úspoře energie

Průmyslové vytápění

Vytápění půumyslových hal

Přímý ohřev

Při dopadu infračerveného záření resp. elektromagnetického záření na pevné těleso nebo na hladinu kapaliny, dochází k přímému ohřevu tělesa. Opakem je nepřímý ohřev, kdy jsou předměty ohřívány teplým vzduchem.
Přímý ohřev

Přívod spalovacího vzduchu z volné atmosféry

V halách s velkým přetlakem či podtlakem, ve výrobních halách s velmi znečištěným nebo zaprášeným vzduchem je možno infračervené zářiče vybavit přívodem vzduchu nezávislým na prostředí v hale. Spalovací vzduch se v těchto případech nasává zvenčí. Toho lze docílit vícevrstvou průchodkou stěnou či střechou nebo i odděleně. 

R.O.S.S.Y®

R.O.S.S.Y® řídicí systém optimalizující využití zdrojů energie při vytápění hal zářiči KÜBLER. Inteligentní úsporný modul optimalizuje dobu zátopu i spotřebu energie, nabízí nové fuknce a vysokou úroveň obsluhy. Rozvaděč R.O.S.S.Y® získal v roce 2004 od německého Spolkového ministerstva hospodářství "cenu za inovaci" za prokazatelný přínos k hospodárnějšímu provozu vytápění hal.

Rozvaděče

Moderní řídící systémy umožňují samostatné řízení jednotlivých  topných zón jako např. nastavení denní a útlumové teploty, svátku i dovolených . R.O.S.S.Y® 

Sálavá účinnost infračerveného záření

Sálavá úcinnost infračerveného záření je kvantitativní kritérium pro racionální využití energie u infračervených zářičů. Poměr vydaného výkonu záření k dodanému tepelnému zatížení, tedy podíl energie využitelné ve vytápěném prostoru. Firma KÜBLER započala diskuzi na téma podíl infračerveného  záření, a tím i na téma sálavá účinnost jakožto směrodatné kritérium pro hodnocení kvality moderních topných systému. Mezinárnodní význam získal plně automatický systém na měření sálavé účinnosti infračervených zářičů RayLab. -Průmyslové vytápění (tmavé / světlé zářiče) Systém RayLab vyvinutý firmou KÜBLER je zakotven jako metoda B i v evropské normě a je nejspolehlivější možností, jak provádet měření dle nové evropské normy EN 416-2 a 419-. Hodnocení dle sálavé úcinnosti umožňuje odkrýt nesmírné možnosti úspor jak spotřeby energie, tak i emisí CO2.

Sálavé vytápění

Decentralizované vytápění, které předává teplo ve formě infračerveného záření. Osvědčilo se jako úsporná varianta šetrná k životnímu prostředí při vytápění hal.
Sálavé vytápění
Infračervené vytápění
Tmavý zářič

Samostatný odvod spalin

U samostatného odvodu spalin od jednoho či dvou zářičů přímo do volné atmosféry jsou tyto zářiče napojeny na odvod spalin, přičemž celá sestava odvodu spalin slouží jako sekundární sálavá plocha a je považována za součást sálavé trubky. 

Servis, údržba

Opatření a postupy sloužící k udržování technických zařízení a systému. Výhodou pravidelné údržby (obvykle 1x ročně) jsou zajištěná funkčnost zařízení v zimě, trvale hospodárný provoz, přehledné a pevné provozní náklady místo nenadálých vysokých nákladů při poruše, prodloužení životnosti a zaručená prodloužená záruční doba.

Servis

Servisní smlouvy

Právní účinek u servisní smlouvy je povinnost výrobce vůči kupujícímu, v pravidelných intervalech kontrolovat dodané zboží a v případe potřeby ho i opravit. Firma KÜBLER nabízí řadu lukrativních servisních smluv, cenově výhodných a individuálně nastavitelných. Zahrnujeme i zářiče jiných značek. Podtrženo a sečteno není pravidelná údržba vytápění otázka nákladu, ale hospodárného provozu, který se může vyplatit již během první topné sezony.

Spalinová regulační klapka

Spalinová regulační klapka

Spalné teplo

Teplo, které vznikne spálením jedné jednotky paliva. Využije se i teplo, které je obsaženo ve vodní páře obsažené ve spalinách. Spalné teplo je tedy větší o podíl kondenzačního tepla vlhkosti než příslušná výhřevnost.

Společný odvod spalin

Na rozdíl od samostatného odvodu spalin mají  infračervené zářiče, resp. tmavé zářiče v tomto případě odvod spalin společný. I pro více infračervených zářičů je při společném odvodu spalin treba jen jedna průchodka stěnou či střechou. Je možno napojit dohromady až 20 zářiů. Správný podtlak v celém systému spalinového potrubí obstarává společný spalinový ventilátor.
Společný odvod spalin

Svetlý zářič

Jeden z typů infračerveného vytápění. Infračervené záření vzniká viditelným spalování směsi plynu a vzduchu. Rozžhaví se přitom keramické desky. Nevýhodou tohoto infračerveného systému je fakt, že spaliny nejsou odváděny uzavřeným systémem do volného prostoru, ale unikají přímo do haly. V oboru sálavého vytápění rozlišujeme mezi světlými zářiči s otevřeným spalováním a tmavými zářiči s uzavřeným spalováním.

Systémy pro vytápění hal

Vytápění hal

Technické zařízení budov

Jako technické vybavení budov se označují všechny technické systémy a zařízení, které jsou pevně instalovány v budově, jsou do ní funkčně začleněny a jsou potřebné pro provoz budovy.

Teplo

Teplo je fyzikální veličina, chápaná jako přenášená tepelná energie.
Teplo

Teplovodní stropní sálavé panely

Stropní sálavý panel či teplovodní stropní sálavý panel je typ infračerveného vytápění. Teplá voda proudící trubkami, které jsou přivařené na kovové desce, vytváří v trubkách vysokou povrchovou teplotu, což způsobujetepelné  záření. Ohřeje se tedy celá konstrukce. Nevýhodou tohoto vytápění je  nízká povrchová teplota oproti  plynovému zářiči. Z tohoto důvodu je pro rovnoměrné rozvrstvení tepla třeba velká topná plocha.

Teplovodní vytápění

Topný systém, který využívá jako teplonosné médium topnou vodu. Obvykle se jedná o konvekční systémy nebo sálavé stropní panely, které mají centrální kotelnu, odkud jsou topná tělesa zásobována teplou vodou.

Teplovzdušné vytápění

Topné systémy, které přivádějí do místosti pomocí ventilátoru teplý vzduch, a tím ji vytápějí. Nevýhodou takového konvekčního vytápění je, že teplý vzduch stoupá vzhůru. Ve vysokých místnostech pak zůstává pod stropem tzv. teplený polštář. Vznikají tak velké energetické ztráty a na pracovišti teplý vzduch chybí.

Tepelná energie

Energie, vázaná v neuspořádaném pohybu atomu či molekul určité látky.

Tepelná pohoda

Pojem tepelná pohoda označuje klima např. v průmyslových, výstavních, sportovních či jiných typech hal. Vytápění pomocí infračervených zářičů se osvědčilo (infračervené vytápění), protože se nejvíce podobá slunečnímu záření, které je pro lidi příjemné.

Tepelná vodivost

Přenos tepla v rámci jednoho tělesa nebo kapaliny difuzí na základě teplotního rozdílu.

Tepelná ztráta konvekcí

Tepelná ztráta konvekcí – vzduch ohřátý např. od horkých trubek topných systémů stoupá vzhůru a zůstává nevyužitý mimo oblast pobytu osob.

Konvekce

Tepelné záření

Tepelné záření je elektromagnetické záření,

které vyzařuje každé těleso v závislosti na své teplotě.

Tmavý zářič

Tmavý zářič je trubka, obvykle ve tvaru U, ve které proudí spaliny o teplotě až 800 °C. Hořák, namontovaný na jednom konci trubky, spaluje zemní plyn, ventilátor na opačném konci vytváří potřebný podtlak pro přenos spalin. Díky reflektoru, umístěnému nad celým systémem trubek, se teplo z trubek vyzařované vzhůru odráží dolů na vyhřívanou plochu. Vzhledem ke tvaru U se střední povrchová teplota sálavé trubky pohybuje mezi 250 – 500 °C po celé délce trubky. Název „tmavý zářič“ je z technického hlediska již překonán. Dříve poukazoval na fakt, že na rozdíl od světlých zářičů nemají tmavé zářiče žádnou sálavou, žhavou plochu. Dnes již naleznete mezi vysoce výkonnými tmavými zářiči sálavé žhnoucí trubky. Podstatný rozdíl mezi světlými a tmavými zářiči je ten, že u tmavého zářiče probíhá spalování v uzavřeném systému, což umožňuje kontrolovaný odvod spalin. 

Topná zóna

Definovaná oblast v budově, příp. v hale, která má určitý požadavek na vytápění (teplota, provozní doba).

Topný výkon

Tepelná ztráta je takový topný výkon, který je třeba pro odpovídající temperaci určité místnosti či budovy. Lze ho spočítat na základě velikosti, izolace a využití budovy.

Turbulátor z nerezového plechu

Součást sálavé trubky infračerveného zářiče resp. tmavého zářiče, která zvětšuje přestup tepla ze spalin na povrch sálavé trubky.

Úspora energie

Opatření ke snížení spotřeby určitého množství primární a nebo  druhotné energie.

Výhřevnost

Teplo, které vznikne spálením jedné jednotky paliva. Teplo, které je obsaženo ve vodní páře obsažené ve spalinách se nevyužije. Výhřevnost je proto vždycky menší než spalné teplo.

Vytápěcí technika

Pod pojmem vytápěcí technika rozumíme všechna technická zařízení, která je možno použít pro vytápění objektu či prostor.

Vytápění hal

Topné systémy používané převážně ve velkých prostorách (např. skladových, sportovních či průmyslových halách). Dělí se na konvekční vytápění jako teplovzdušné vytápění (konvekce) sálavé vytápění jako světlé či tmavé zářiče (infračervené záření).

Vytápění stájí

Topné systémy vyvynuté speciálně pro použití ve stájích a při chovu dobytka. Obzvlášť vhodné jsou infčervené resp. tmavé zářiče neboť zabraňují víření prachu a vytvářejí tak příjemné prostředí pro chov mláďat.  Agrarnox®

Vytápění pro zemědělství

Agrarnox®.

Vytápění průmyslových hal

Topné systémy vyvinuté přímo pro vytápění průmyslových budov či hal. Díky vysoké provozní bezpečnosti a krátké době  amortizace jsou pro použití v průmyslových a skladových halách vhodné především tmavé zářiče .

Zářič

Infračervené vytápění

Zářiče pro zemědělství

Agrarnox®.